تحویل15 دستگاه هوارسان مجهیز به مبدل حرارتی از نوع Rotary Wheel