تحویل 26 دستگاه هوارسان استاندارد و هایژنیک بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر