تحویل و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت هر یک 380 تن تبرید ساختمان وزارت جهاد کشاورزی