تحویل 3دستگاه چیلر هوا خنک به ظرفیت هر یک 350 تن تبرید ساختمان دانشکده داروسازی مشهد