یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت 350 تن تبرید در دمای طرح بیرون 42 درجه سانتی گراد در آزمایشگاه مستقل  Eurovent اروپا با درصد خطای 0.6 درصد با حضور نماینده کارفرما دانشکده داروسازی با موفقیت مورد تست قرار گفت.