یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت 450 تن تبرید در دمای طرح بیرون 42 درجه سانتی گراد در آزمایشگاه مستقل Eurovent اروپا با حضور نماینده کارفرما بیمارستان 540 تختخوابی امام رضا(ع) با موفقیت مورد تست قرار گفت.